Skip to main content

Vendégkönyv


Új bejegyzés a vendégkönyvbe

 
 
 
 
 
 
92 Bejegyzések.
Mika László Mika László Irta 31/01/2022 óra 19:04
Kedves Sándor! Az Utolsó idők jelei I. videó előadásodban, 58:30-nál kezdődik ez a rész.
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 30/01/2022 óra 19:03
Kedves Mika László. Légy szíves megírni nekem, hogy pontosan hány percnél mondom azt, amit tőlem kérsz.
Mika László Mika László Irta 21/01/2022 óra 19:01
Kedves Sándor! Egy kéréssel fordulok hozzád. Az Utolsó idők jelei I. videó előadásodban van szó arról, hogy az egyházakban az elragadtatás időpontjával kapcsolatban háromféle tanítás hallható. Beszélsz arról, hogy ezekkel a tanokkal kapcsolatban felkértek egy elemzésre, amit el is készítettél. Ha lehetséges elküldenéd nekem is? Előre is köszönöm. Köszönöm a tanításokat, nagyon fontosak ezek nekünk, hogy a szívünkben fel tudjunk készülni és, hogy ismerjük az igazságoz. Isten áldása legyen Rajtad és a Családodon, a Jézus nevében.
KISS TIBOR KISS TIBOR Irta 24/10/2021 óra 18:00
Először is nagyon szépen köszönöm a reám töltött időt és válaszolt a kérdéseimre. Már nagyon régóta halgatom az előadássait és hálás vagyok az Úrnak hogy helyezett testvéreket akik által szól olyan igék által melyekbe nem mindenki mer bele ásni, és ezért is nem kritikából irok.De az Úr a szivemre helyezte ezt a kegyelem lehetőségének ideét a pogányok felé amiről meg vagyok győződve az ige által hogy a pogányok ideje lejár az elragadtatással és nem lehet utánna megtérni és ebből a perspektivából kell hirdetni az igét a ,,ma,, igéjét.Nem a haragra vagyunk rendelve hanem hogy üdvözitsünk másikat (károlyi for.) Teljesen egyetértek hogy az ige nem mond magának ellent, mi nem értjük azokat. 2. Thesszalonika 2:8 És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével (szellemével), és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ha Isten ,,bocsátja reájuk,, ezt az állapotot ezek közzül kik fognak még megtérni? Én nyolc éves koromban tértem meg Isten kegyelme által, akkor is volt üldözés és most is de nem volt a ,,nagynyomoruság,,a Jelenések 7,9 ben pedig onnan jönnek, tehát nem én vagyok.Pál irja hogy a pogányok száma betelik a harag előtt.A jelenésekben a vének kérdik Jánostól kik ezek János kellene tudja? Dániel próféta könyve 12:1 És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyvben. A Dániel népe nem mi vagyunk.Csak New York államban több zsidó él mint egész izráelben és még hol a többi? Még egy dolog amit megértettem, a Jelenések 7,9 egy folyamat közzepén van amit nem lehet kivenni a kontextusból, ugyanis az elpecsételés előtt azt irja hogy az angyalok ne ártsanak a növényeknek mig el nem pecsételtetik a 144000, és a Jel.7,9 igy kezdődik hogy ,,Azután,, a görög ,,meta,, és ez nem lehet a gyülekezet korszaka. A Máté 25:13 "Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!" mekünk nincs megadva az időnk mint a zsidóknak nekünk a számunk van ami betelik.De ha ugy gondolkodom hogy megtérhetek a nagy nyomoruságban is akkor még van időm. Hát ezt az Úr nem akarja. Ma ha az Ő szavát hallom meg ne keményitsem a szivem ! Tisztelettel Tibor.
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 18/10/2021 óra 17:59
Kedves Tibor Két kérdésed van hozzám, de az írásod többi része a látásodból fakadó állásfoglalás. A kérdéseid tudom kezelni. A Biblia Isten beszéde és nem mond ellent magának sehol sem. Legfeljebb az olvasó nem érti, hogy mit olvas. Első kérdésed: „Ha a pogányok teljessége bemegyen akkor kik a Jelenések 7:9 Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, a melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak;...zsidók vagy pogányok?” A Jelenések könyve úgy kezdődik, hogy: „Jézus Krisztus kijelentése”… (apokalipszise). Megmagyarázva azt jelenti, hogy Jézus Krisztus feltárja az apokaliptikus dolgokat. Vagyis: Biblia számtalan apokalitikus iratot tartalmaz az Ó és Új szövetségben. Ezek addig lezárt iratok, míg Jézus Krisztus fel nem tárja az értelmüket. Ezért a Jelenések könyve nem más, mint az összes bibliai apokaliptikus írás értelmezése Jézus Krisztus által. Így nyernek értelmet a Róma 11:25-26 verek is. Ami itt olvasható a pogányok teljességéről, az a Jelenések k. 7:9-17 -ben van be mutatva. Ott ugyanis a pogányok teljessége látható. Ezt az írás ki is hangsúlyozza, amikor azt mondja, hogy: „Azután látám, és íme egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből;…” 9a.vers. Ha egyszer minden nemzetből, ágazatból, népből, és nyelvből, akkor világos, hogy nem csak a megtért zsidókról, hanem a megtért pogányokról van szó. De mivel minden népet és nyelvet olvasunk, ezért a megtért zsidók is benne vannak ebben a gondolatban. De csak a megtért zsidók. A többiek nem. A második kérdésed: „A nagy kérdés az hogy ha valakikről lemond az Isten és oda adja a hitetésnek hogy higyen a mejelenő Antikrisztusnak ki fogja az ijet megmenteni?” Válaszom: Isten nem mond le senkiről. Mert Isten szeret. Isten a szeretet. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn 3:16. Amíg a kegyelem ideje tart, addig mindenkinek van lehetősége. A Jézus Krisztust elutasító zsidóknál azonban az engesztelés napjának Jézus Krisztus által való betöltéséig tart az ígéret. Akkor ugyanis mindannyian megtérnek. Erről részletesen beszélek legutolsó videó előadásomban. Címe: Elragadtatás. Jel az égben 3. rész. Ha meghallgatod az előadást, meg fogod érteni ezt a kérdést. Végül: A látásod helyre igazításra szorul, de ahhoz valóban találkoznunk kellene, aminek nem látok akadályát. Mindenkit szeretettel fogadok, aki felkeres. Minden vasárnap 10:00 -kor kezdődik istentiszteleti alkalmunk az Élő Víz Forrása Gyülekezetben, ahová szeretettel várunk. Paks, Rákóczi út 16. Szeretettel: Berkes Sándor
KISS TIBOR KISS TIBOR Irta 15/10/2021 óra 17:58
Egy véleményt szeretnék.
KISS TIBOR KISS TIBOR Irta 15/10/2021 óra 17:58
Azt olvastam a Róma 11:25 Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen. Ha a pogányok teljessége bemegyen akkor kik a Jelenések 7:9 Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, a melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak;...zsidók vagy pogányok? Ha pogányok akkor ütközik az igével. Ha zsidók akkor az elragadtatással számunkra elment az utolsó járat! Én tudok magyar zsidókról, román zs. német zs és a föld minden népe között ott vannak. Istennek két választott népe van az emberek közzül. Egyiknek van ideje de nincs számuk vagyis az a nevük hogy ,,megszámlálhatlan,,.Erről sok ige beszél.1MÓZ 15 5,1MÓZ 32 12.ZSIDÓK 11 12. és még mások is.És van a másik a pogányok közzül a gyülekezet ameiknek van számuk de nincs idejük.Nem tudjuk sem az órát sem a napját de ha betelik a számunk akkor bekövetkezik az az ige 2. Thesszalonika 2:8 - 12. A nagy kérdés az hogy ha valakikről lemond az Isten és oda adja a hitetésnek hogy higyen a mejelenő Antikrisztusnak ki figja az ijet megmenteni? Ezért azt gondolom hogy a megszámlálhatatlan sokaság egy név a próféciákból minden nép és ágazat közzül melyet rabszolgaként eladtak Krisztus után 70 be. Mi pedig kaptunk egy nyitott ajtót hogy megtérjünk az most van és ha betelik a számunk becsukódik ez az ajtó utánna lehetetlen. Ez a látásom és szerettem volna megosztani és kérni a hozzászólássát. Kivánom hogy adja meg az ÚR hogy egyszer találkozhassunk. Isten áldássát kivánom, tisztelettel Tibor.
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 20/08/2021 óra 17:56
Kedves András. Amikor a szentek elragadtatnak, akkor a földön itt maradottakat a Biblia két csoportban nevezi meg. Az egyik csoport Izrael, a másik csoport a pogányok. Az elragadtatás után kezdődik a harag 1260 napja. Ez rettenetes időszak, amikor a népek egymást is ölik, és az Antikrisztus is öli Izrael népét. Továbbá, Isten haragja is rázúdul az égből a földön élő emberekre. Kik maradnak életben? Az a 144 000 elpecsételt zsidó ifjú szüzek csoportja, akiket Isten elrejt, és azok a pogányok, akik a kősziklákban elrejtőznek. A kősziklák azok a menedékhelyek, amelyek már most is rendelkezésre állnak és egyik előadásomban beszéltem róla és be is mutattam egyet. Itt is egy kevés ember életben fog maradni. Számát a Biblia nem írja, de amikor vége lesz a harag idejének és Jézus Krisztus ismét visszajön, eltelik 45 nap, és ez idő alatt a föld élhető képessé tétetik általa. Majd megkezdi az 1000 éves uralmát. Ez az időszak a boldogság időszaka. Boldogok, akik megérik ezt az időszakot. A hét felétől adja meg a számokat Dániel próféta által Isten. „És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító utálatosság, ezerkétszáz és kilencven nap lesz.” 11. v. Ez után vége a nagy nyomorúságnak és a harag idejének. Minden apokaliptikus háborúság és csapás megszűnik. Az emberek is eltűnnek a föld színéről. A pogányok olyan rettegésben élik meg a kősziklák mélyében a harag idejét, hogy a menekülést a kövektől várják. „És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magukat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba; És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a Bárány haragjától: Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?” Jel 6:15-17. Nem rájuk érti a dánieli prófécia a boldogság ígéretét, mert ők egyáltalán nem várják Jézust. Azokra érti, akiket elpecsételt magának és vágyva várják Jézus megjelenését. A 144 000 -re érti, Ők azok, akik várják. „Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszáz és harmincöt napot.” Dán 12:12. Vagyis: a hét felétől számítva 1290+45=1335 nap.
Kesjár András Kesjár András Irta 12/08/2021 óra 17:56
Kedves Sándor! Az eltelt másfél év során rengeteget foglalkozom az utolsó évhét eseményeivel, melyeket nagyrészt az Ön tanításaiból ismertem meg, különös tekintettel a hetven hét prezentációjára ( Dániel 9. 20-27) alapján. Valamint a Dániel 12-ben leírt utolsó napok eseményeivel kapcsolatos próféciából. A 12. rész 12. versében az olvasható, hogy boldog az , aki várja és megéri az 1335 napot. Kérdésem az, hogy kire érti ezt a próféta? A fél-hét környékén 1260+30 nap megtörténik az elragadtatás, utána elszabadul a pokol elviekben Isten népéből már nem kellene senkinek a földön tartózkodnia, vajon ez Izrael fiaira vonatkozik? Tisztelettel és köszönettel várom válaszát! Üdvözlettel: Kesjár András Békéscsaba
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 25/04/2021 óra 17:54
Kedves Tibor. A véleményem kifejtettem: „A fenevad bélyege” c. előadásomban. Kérdésedre a válasz egyik fele megtalálható benne. Link: https://youtu.be/k7DWgEY0TiU Mikrocsip egészen biztos, hogy nincs az oltásban, mert a mikro méretek nem teszik ezt lehetővé. Aki azt vallja, hogy van, az elég nagy technikai tudatlanságról tesz bizonyságot. Továbbá: Senkit sem befolyásolhatunk arra nézve, hogy beoltassa e magát vagy sem. Ezt mindenkinek el kell tudni döntenie. Mondok egy lélektani törvényt, hogy szemléltessem ezt a gondolatot. A szakadék fölött átívelő bizonytalan teherbírású hídon senki sem megy át. Ha azonban sarkában van az ellenség, és az az egyetlen menekülési út, akkor mindenki mérlegelni fog. Meg gondolja, hogy bevárja e a pusztító ellenséget, vagy kockáztat. Ha átmegy a hídon mekkora az esélye annak, hogy eléri a túlsó partot? Ahogy közeledik az ellenség, úgy növekszik a kockázat vállalási képesség. Lehet, hogy leszakad a híd. Lehet, hogy nem. De, ha az ellenség utol ér, az biztos halál lesz. Így van ez a vírus kontra vakcina ügyben is. A vírus az ellenség, a vakcina pedig a bizonytalan teherbírású híd. Van azonban ezeket meghaladó probléma megoldás is. Az, hogy mire kaptál Istentől ígéretet? Ha téged meggyőzött Isten Igéje arról, hogy védelem alatt állsz a vírussal szemben az oltástól pedig félsz, akkor nehogy beoltasd magad. (Rm 14:22.) Ha arra kaptál ígéretet, hogy ha halálos mérget iszol az sem árt meg neked, és a vírustól pedig félsz, akkor oltasd be magad. (Mk. 16:17-18) Senki sem ismerheti a másik ember hitét, sem a félelmét. Ezért nem befolyásolhatunk senkit sem. Enyhén szólva gyilkosságban való segédkezés lenne, ha valakit hite ellen terelnénk arra az útra, amelyen fél. A félelem halálos ellenség. Isten az, aki tehet neked életedre szóló ígéretet és befolyásolást. Ember nem. Zsidók 2:14-15-ben azt olvashatjuk, hogy az ördögnek hatalma van a halálon. Jézus Krisztus pedig megszabadít mindenkit, akik a haláltól való félelem miatt rabok egész életükben. Ebben a vírus, kontra vakcina ügyben a félelem a mindennél nagyobb ellenség. Félj a vírustól, és félj a vakcinától is. Az ördög azt mondja, ez is öl, az is öl. Azért, hogy félj. Az ördögnek és követőinek teljesen mindegy, hogy mitől félsz, csak félj. A félelem ugyanis halálos. Azt mondja Jézus: „Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek:….” Lk. 21:26a. A jelenések 6:8 verse szerint ugyanazok készítik a vírust és a vakcinát is. „És látám, és íme egy sárgaszínű ló; és aki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.” A „thanatosz” görög szó ugyanúgy jelent halált, mint halálnemet. Vagyis döghalált, és járványt is. A halál és a pokol úgy pusztít, hogy a földnek fenevadjai által ölnek. Fenevad lelkű emberek által. Ezt a gondolatot, (igei magyarázatot) alaposan kifejtettem: „Az Apokalipszis lovasai” c. előadásomban. Az általad küldött videót megnyitottam, de mivel névtelen a szerzője, nem hallgattam meg. Névtelen szerzőktől nem olvasok el semmit, és nem hallgatok meg semmit. Aki arcát és nevét nem meri vállalni, az azt mond, amit akar. Hiteltelen fantom, és számon kérhetetlen. Senkinek sem ajánlom, hogy név és arc nélküli előadóktól, igehirdetőktől, tanácsadóktól bármit is elfogadjon, vagy őket kövessen. Szeretettel: Berkes Sándor