Skip to main content

Az elragadtatás tanainak elemzése


Az elragadtatás tanainak elemzése

Három markáns nézet bontakozott ki napjainkra az elragadtatás idejével kapcsolatosan.

 1. Elragadtatás a nagy nyomorúság elől.
 2. Elragadtatás a nagy nyomorúságból.
 3. Elragadtatás a nagy nyomorúság után.

Ezt a három nézetet még néhány magyarázó túlszárnyalta két, Bibliát teljesen figyelmen kívül hagyó magyarázattal.

 • Elragadtatás a nyomorúság elől.
 • A titkos elragadtatás tana.

Az nagyon jól látható, hogy a titkos elragadtatás tanának nincs helye a keresztyének hitrendszerében. De miért is kellene Istennek titkolózni? Mi volna annak az üdvtörténeti jelentősége? Az elragadtatás annyira nyilvánvaló lesz, hogy minden szem látni, érzékelni fogja. „És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.” Mt 24:30-31. Ezt még megerősíti a páthmószi látnok a következőképen: „Íme eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.” Jel 1:7. Mivel mind ez kozmikus események kíséretében történik, ezért igen megrázó esemény lesz, és minden szem meglátja Őt. Még ha az elváltozás és az elragadtatás pillanatszerű esemény lesz is, de a Krisztus megjelenése jól megszemlélhető lesz mindenki számára, és nem csupán néhány pillanatig tartó, hanem hosszabb lefutású esemény lesz. Semmiféleképpen sem ragasztható az eseményhez a „titkos” jelző. A választottak összegyűjtését az Ő parancs szavára végzik az angyalok, amely trombitaszerű hang. Szintén a Páthmoszi látnok írja, hogy a háta mögött megszólalónak a hangja pont ilyen. Jel 1:10. Ez a trombitaszerű hang kerül megemlítésre Pál apostol által is. „Íme titkot mondok nektek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.” 1Kor 15:51-52. Nem csak látható, de hallható is lesz minden fül számára a hang, mert trombita fog szólni. Szó sem lehet a „titkos” elragadtatásról.

Akik azt hirdetik, hogy elragadtatunk a nyomorúság, vagy a nagy nyomorúság elől, azok valójában kiszolgálják az emberi igényeket, elspiritualizálják a direkt beszédet, de azzal együtt abba a veszélybe sodorják az embereket, hogy nem kell felkészülni semmiféle nehéz élethelyzetre. Nekünk Isten Igéjét kell kiszolgálni, és nem az emberi igényeket, mert akkor az emberek felkészületlenek maradnak, és az öt ostoba szűzhöz hasonlóan nem lesz semmi közük az üdvösséghez. Kívül rekednek. Ez a helyzet „a nyomorúság” és „a nagy nyomorúság” előli elragadtatással kapcsolatban. Nagy hibát követnek el az igehirdetők, tanítók, evangéliumi kiadók, szerkesztők, írók, akik azt terjesztik, hogy elragadtatunk a nyomorúság és a nagy nyomorúság elől. Ezzel azt érik el, hogy nincs értelme felkészülni a nagy nyomorúságra, és akik ezt elhiszik, felkészületlenül rohannak neki annak az eseménynek, amelyről Jézus úgy szól a Máté evangéliuma 24. fejezetében, hogy: „21. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.”

Az olcsó minőségű evangéliumi kiadványokban tényként kezelik a nagy nyomorúság előli elragadtatást, főképpen a filmekben van tömény tévtanítás. A Left Behind kifejezetten megtévesztés céljából készült, hogy „elhittessék, ha lehet a választottakat is.” Akik olvasták Josephus Flavius –tól „A zsidók háborúja” c. könyvet, azok emlékeznek arra a történelmi eseményre, amikor Jeruzsálemben a zsidók ostrom alatt voltak 70 ben, akkor a hamis próféták azzal a hazugsággal hitegették a bent rekedt népet, hogy hamarosan megjelenik a Messiás. Bár Titus cézár szabad elvonulást ígért azoknak, akik elhagyják az ostrom alatt lévő várost, a hamispróféták mégis eredményesebbek voltak. Ezért rengeteg lett a halott, és mind ez a hamispróféták lelkén szárad. Mint ahogyan lelkén szárad a Left Behind, vagy a „Mint a tolvaj éjjel”c. filmek alkotóinak is a tömegek tévútra terelése. Próbáld meg elmondani ezt az elméletet egy második világháborút túl élt embernek, akit fogságba, lágerbe, vagy gulágba hurcoltak, és már átéltek egy nagy nyomorúságot.

Mi nem az éjszaka fiai vagyunk, hogy az a nap tolvajként lepjen meg bennünket. „De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy [az] a nap tolvaj módra lep[het]ne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!” 1Thess 5:4-5.

Csak azokat éri tolvajként az a nap, akik nem vigyáznak, és nem ügyelnek Jézus Krisztus beszédeire. „Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád.” Jel 3:3.

Figyelembe kell vennünk, hogy a Máté 24 így folytatódik: „22. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.” Ez az ige nem azt jelenti, hogy a 24 órás napok rövidebbek – esetleg 16 órások – lesznek, hanem azt, hogy a nagy nyomorúságban eltöltött napok száma kevesebb lesz. Ha tehát a nagy nyomorúság 1290 napig tart, és a két próféta 1260 napig végzi szolgálatát, akkor mi történik 30 napig a nagy nyomorúság idején? Benne leszünk a nagy nyomorúságban.

A metaforikus kijelentés értelmezést igényel, de a direkt beszéd metaforikusan való értelmezése tilos, mert egyenlő az elspiritualizálással. Alapvető szabály az, hogy a metaforákat értelmezzük. A nem metaforikus szövegeket metaforikusra transzformálni tilos. Képzeljük csak el, ha Noé nem szó szerint értelmezi az intést a még nem látott dolgok felől, akkor bizony Ő és családja megfulladtak volna a vízben.  Lótnak sem volt szabad az angyalok kijelentését metaforikusan értelmezni, mert meg lett volna a hatása a kénköves tűzesőnek az Ő életében is.

A tűzözönről azt írja Ézsaiás próféta, hogy: „…megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg.”24:6. A Jelenések könyvében érkező tűz csapások üressé teszik a földet. Mire a hét év véget ér, nem lesz kit elragadni a földről. Ez az oka a napok megrövidülésének! Ezért a választottak számára a nagy nyomorúság napjai megrövidíttetnek. Vagyis az 1290 napos „nagy nyomorúság” -ban csak 30 napig lesznek benne. No persze, ha ezeket csak spirituális értelemben vizsgálnánk, akkor lehet bármi, és annak az ellenkezője is. Pontosan oda érkezünk, mintha a nagy nyomorúság előtti elragadtatásban hinnénk. Vagyis nem kell felkészülni a nagy nyomorúságra, mert az egész csak spirituális üzenet. Ezért a nagy nyomorúság végén való elragadtatásnak annyi az értelme, mint az előbbinek. Mind a kettő téves eszmefuttatás.  Logikai hiba van az elképzelésben, és a hibát akkor követte el az, aki ebben hisz, amikor az elspiritualizálta a próféciát. Ezzel ugyanis összekuszálható az eszmefuttatás, mert minden logikai hibát azzal magyaráznak, hogy: „azt csak spirituálisan kell értelmezni”. Figyeljük meg a következő idézetet. Ebben a próféciában egy szó sincs, amit metaforikusan kellene értelmezni. Ez egy direkt beszéd. Olyan kijelentés, amit magyarázat nélkül bárki megérthet.

„Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.” Mt 24:29-30. Ha ezt elspiritualizáljuk, akkor semmi sem történik, és tévútra vezetjük a hallgatókat, vagy olvasókat.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy a Máté evangéliumában szereplő megjelenés, (24:29,30) azonos a Jelenések könyvében olvasható megjelenéssel. (Jelenések 6:12-17)

„Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és íme nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér; És az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden hegy és sziget helyéből elmozdíttaték. És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magukat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba; És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a Bárány haragjától: Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?” Jel 6:12-17. Itt is világosan, direkt beszédben mondja el Jézus, hogy az Ő eljövetele „a harag” elhozásának eseménye is egyben. A harag ideje 1260 napig tart, de az eklézsia azt nem éli meg a földön. Figyeljük csak: „És várjátok az Ő Fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól.” 1Thess 1:10. Továbbá világossá teszi számunkra, hogy azért szabadít meg bennünket a harag elől: „Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,” 1Thess 5:9. Nem haragra rendelt minket Isten. A harag 1260 napja elől megmenekülünk. Márpedig a harag 1260 napja a nagy nyomorúság 1290 napjának végéig tart. Így a nagy nyomorúságból még 30 nap az elején az egyházra vár.

Továbbá a két idézett igehely (Mt és Jel.) eseményei után következik a hetedik pecsét feltörése, amely elindítja a hét trombitacsapás sorozatot, azt az 1260 napos eseménysorozatot, ami az Úr haragja napjával azonos. Márpedig, ha az elragadtatás után még következik 1260 nap, akkor az apokaliptikus borzalmaknak 10,5 évig kellene tartani, ez pedig abszurd, illetve teljesen új teológiai álláspont, amelynek nincsenek sem új, sem ószövetségi alapjai.

Ha csak a szünoptikus írások alapján vizsgáljuk ezt a témát, akkor a „Nagy apokaliptikus beszédben” Jézus Krisztus a hangsúlyt az utolsó idők jeleire teszi. A beszéd kronológiailag a következő képen formálódik:

 • Mikor lesz az esemény? (Mt 24:14, 15, 21, 27, 29)
 • Hogyan fog megtörténni? (Mt 24:29-32)
 • Mihez hasonló az a nap? (Mt 24:32, 37)
 • Kik fognak elragadtatni? (Mt 24:40, 41, 46, 47, 25:10; 21, 23,)
 • Felszólít a nyomorúság és nagy nyomorúságra való felkészülésre. (Mt 25:1-13)
 • Elmondja, hogy a kirekesztés azokat fogja érinteni, akik nem készültek fel. (Mt 25:1-13)
 • Hogyan ítéli meg Jézus, az egyéneket, az egyházat, Krisztus szolgáit. (Mt 25:1-13; 14-30)

Legvégül egyetlen példabeszédben beszél arról az időről, amikor a harag napján visszajön, és megítéli a hadakozó népeket, és az irgalmasokkal közli, hogy jöjjenek és örököljék az Isten királyságát (25:34.v). Ez a kecskék és bárányok példázata, amely az 1000 éves királyság bevezető eseménye.

 • Ebben mondja el, hogyan ítéli meg a hadakozó népeket, és kik mehetnek be az 1000 éves országba. (Mt 25:31-46)

Létezik egy teljesen egységes szerkezetű írás, amely bemutatja az egész egyháztörténelmet, az elragadtatást, az elragadtatás után kezdődő harag napját, amely 1260 napig tart, az apokaliptikus események lezárását, Sátán megkötözését, az 1000 éves békeországlást, az utolsó ítéletet, majd az újjá teremtést. Ez a Jelenések könyve, amely több műfaj megjelenítője, és a műfajok sok esetben értelmezésre szorulnak, de a direkt kijelentéseiből, semmit el nem spiritualizálhatunk. Mert azt megtehetnénk a teremtés történetével is, és kimondhatnánk, hogy igazából mi nem is létezünk, csupán vannak, akik helytelenül úgy magyarázzák, hogy vagyunk.

Figyelembe kell venni, hogy a Jelenések könyve az elragadtatás után említi meg a 1260 -ig tartó, minden élőt elpusztító „harag napját”, amelynek a végén ismételten megérkezik Jézus Krisztus, de akkor már fehér lovon és szentek sokasága követi őt a mennyből érkezve. Ez csak úgy lehetséges, ha egyszer már visszajött és elment. Lásd 19. fejezet.

A nyomorúság (ódin) elől való elragadtatás hibája.

Ez a legegyszerűbb eset. Ha ugyanis elragadtatunk a nyomorúság elől, akkor semmi értelme a „Nagy Apokaliptikus” beszédnek. Ott (Mt 24, 25.) ugyanis olyanokat olvashatunk, hogy:

5. v. Mert sokan jőnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.

6. v. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég.

7. v. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.

8. v. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.

Ebben a 8. versben a nyomorúságot „ódin” kifejezéssel íródott, amely a szülőasszony szülésre való felkészítő nyomorúságát jelenti. Ez felkészítő nyomorúság. Ezt követi a nagy nyomorúság. Ezek a versek a felkészítő „nyomorúságról” („ódin”)beszélnek és világosan mondja Jézus, hogy rólunk, illetve nekünk beszél. Nekünk kell felkészülni, mint ahogyan a tíz szűznek is ezt kell tennie. A siker evangélium hirdetői előszeretettel terjesztették ezt a nézetet Magyarországon is. Ma már nem mondják, mert benne vagyunk olyan megpróbáltatásban, amely megmutatta, hogy teljesen hamis tanításon alapszik ez a nézet.

A nagy nyomorúság elől való elragadtatás hibája.

Röviden egy mondatban leírható a hiba. Az a hibája, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja, hogy Jézus Krisztus mit mond a Mt 24:9. versétől kezdve.

És valóban a kilencedik versben már a „thlipszisz” szóval találkozunk, amely elpusztító nyomást, nagy nyomorúságot jelent.  De minden szava nekünk szól.

9.v. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.

10. v. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.

11. v. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek.

12. v. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.

13. v. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.

14. v. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.

Ezek a versek a mindent elpusztító „nagy nyomorúságról” beszélnek és világosan mondja Jézus, hogy rólunk, illetve nekünk beszél. A „vég”, vagyis a korszak vége akkor jön el, amikor az evangélium az egész világon hirdettetik. A korszak vége azonban az Ő eljövetelével is azonos. Erre kérdeztek rá a tanítványok az olajfák hegyén.: „…Mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ (korszak) végének?” Mt 24:3b. Máris láthatjuk, hogy Jézus Krisztus a nagy nyomorúság idejére teszi az Ő eljövetelét, és a korszak végét. Nem előbb, és nem később. Azt azonban pontosítja, hogy a választottakért a nagy nyomorúság napjai nem 1290 napig fognak tartani, hanem megrövidíttetnek, vagyis 1260 nappal kevesebb lesz: „Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.” Mt 24: 21-22. Három lényeges információt olvashatunk.

 1. Olyan nagy nyomorúság lesz, amilyen még nem volt mióta ember él a földön.
 2. Pusztító erejű lesz, amely után csak kevesen menekülnek meg.
 3. A választottakért (a választottak számára) megrövidíttetnek (kevesebbek lesznek) azok a napok.

A föntebb idézett igék elmondják, hogy a harag napjainak számával rövidíttetnek meg azok a napok. Ha a nagy nyomorúság 1290 napig tart, a harag ideje pedig 1260 napig, akkor a 30 napig tartó nagy nyomorúság az egyházat még tetten éri a földön. He ez a megrövidülés nem történne meg, akkor egyetlen ember sem menekülhetne meg.

A nagy nyomorúság után való elragadtatás hibája.

Végezetül az előbbi gondolat folytatásaként elérkeztünk ahhoz a tételhez, hogy a nagy nyomorúság idején, a harag 1260 napjában megüresíttetik a föld. Nem marad rajta élő ember csak egy kevés. Figyeljük csak mit mond erről Ézsaiás próféciája: „Íme az Úr megüresíti a földet és elpusztítja azt, és elfordítja színét és elszéleszti lakóit! S olyan lesz a nép, mint a pap; a szolga, mint az ő ura; a szolgáló, mint asszonya; a vevő, mint az eladó; a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő; a hitelező, mint az, akinek hitelez; Megüresíttetvén megüresíttetik a föld, és elpusztíttatván elpusztíttatik; mert az Úr szólá e beszédet. Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók; ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. Ézs 24:1-6.

Ha az elragadtatás a nagy nyomorúság után történik, amikor a föld már üres, akkor kit ragad el az Úr? Továbbá értelmetlen marad az a kijelentés, hogy a választottakért megrövidíttetnek a nagy nyomorúság napjai. Ez a nagy nyomorúság után való elragadtatásnak is a végzetes hibája. Azt is figyelembe kell venni, hogy a harag 1260 napjában az Antikrisztus uralkodik, és mindenkit megöl, aki nem veszi fel az Ő bélyegét (jel 13:15). Aki viszont felveszi, azt Isten csapásai pusztítják el (Jel 9:4; 14:9-11.; 16:2;).

Elragadtatás a nagy nyomorúságból.

Egyetlen egy tétel maradt állva. Az, hogy az elragadtatás a nagy nyomorúságból történik. Ha tovább olvassuk Jézus Krisztus nagy beszédét, akkor már arról ad nekünk tudósítást, hogy: „Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai (thlipszisz) után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.” Mt 24:29-31.

Van egy egyszerűbb kijelentés is, amelyből világosan megérthetjük, hogy az elragadtatás a nagy nyomorúságból történik. A Jelenések könyve 6:12-17. leírja Jézus Krisztus visszajövetelét. A 7. fejezetben viszont már meg is mutatja a fehér ruhába öltözött szenteke seregét. „Azután látám, és íme egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyi szék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak; … Akkor felele egy a Vének közül, és monda nekem: Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondék neki: Uram, te tudod. És monda nekem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.” Jel 7:9; 13-14. Érthetően kijelenti az Írás, hogy a nagy nyomorúságból jöttek. Nem előle, nem utána, hanem belőle.

A levelekben is olvashatunk egy ígéretet Jézus Krisztustól: „Mivel megtartottad az én béketűrésre [intő] beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.” Jel 3:10.Elég egyértelmű, hogy az egész világot érintő megpróbáltatás idején való béketűrés az ránk érvényes.

Hasonlítsuk most össze az Utolsó trombitaszót a hetedik trombitaszóval. Az is ad egy hatalmas nyomatékot a tanítás megértéséhez. Az „utolsó trombitaszót” nem azonosíthatjuk a hetedik haragtrombita szavával, mert az „utolsó trombitaszó” Jézus Krisztus hangja, a hetedik haragtrombita hang pedig Szent Szellem által megszóllatatott haragtrombita hangja. Ez azért nagy különbség.

Elragadtatás az utolsó trombitaszóra.

Elragadtatás a hetedik trombitaszóra.

1. Az Úr Jézusnak trombita szerű hangjára. Mt 24:31.

1.Szent Szellem által megszólaltatott trombita hangjára. Jel. 8:2 és 4:5.

2. Itt elmennek a szentek Jézussal. 1Thess 4:17.

2.Itt visszajönnek a szentek Jézussal. Jel 19:14.

3. Nem hadakozik, amikor eljön.

3.Hadakozik Boczrában. Ézs 63.

4. Ez után mennyei menyegzői vacsora.  Jel. 19:7-9.

4.Ez után a nagy Istennek vacsorája. Jel 19.17-18.

5. Ez után következik a harag 1260 napja. Jel 6:17.

5.Ez után boldogok akik túl élik a NNy-ot, és még a 45 napot. Dán 12:12. 1335 nap.

6. Itt azt mondja, hogy eljött a Bárány haragja. Jel 6.17.

6. Itt meg azt mondja, hogy: „Meglett”. Vége a haragnak. Jel 16:17.

7. Az ELRAGADTATÁST indítja el. 1Kor 15:52.

7. Ez pedig az 1000 -éves uralkodást.

A revelációhoz hozzá tartozik a progresszivitás. Aki ezt nem tudja, sohasem fogja megérteni a próféciákat. A Messiásról szóló próféciáknál is ezt tapasztalhatjuk. Ez azt jelenti, hogy az idő előre haladtával mindig több és több prófécia érkezik a Messiásról, ugyanakkor a később érkezők pontosabb és bővebb információkat szolgáltatnak. Az utolsó idők próféciáinál szintén jelen van a progresszivitás. Sok kijelentés van róla, de az összest átfogja és összefoglalja a Jelenések könyve.

A short tribuációs elmélet

Az elragadtatás a nagy nyomorúságból egy rövid idő után, egy új eszkatológiai álláspont. Ezt a nézetet nem vallották az apokaliptikával foglalkozó teológusok. Amikor felismertem, Short tribulációs elméletnek neveztem el. Nem népszerű. Nem lehet kedves az az igehirdető a hallgatók előtt, aki ezt vallja és hirdeti. A keresztyén társadalom a könnyű megoldásokat hirdető teológusokat szereti. Ezért a nyugati teológusokat utánzó magyar teológusok rá álltak a siker evangélium hirdetésére. Ami – valljuk be őszintén – hamis teológia. Hamarosan mindenki a bőrén fogja tapasztalni, hogy nem ragadtatunk el a nagy nyomorúság elől.

Az eszkatológiai álláspontokat összegző ábra

Teológiai

Téma

álláspont

Ábrahám leszármazottai

Az elragadtatás

A nagy nyomorúság

A millenium

Diszpenzációs premillenizm (korszakos elmélet)

A zsidók

A nagy nyomorúság előtt

Az egyház fölvétele a mennybe, mielőtt bekövetkezik

Krisztus uralkodik ezer évig a jövőben

Történelmi premillenizmus

Az Ószövetségben a zsidók, az Ú. sz-ben az egyház. Pogányok és zsidók.

A nagy nyomorúság után

Az egyház jelen lesz a földön, míg ez végbemegy.

Krisztus uralkodik az egész emberiség fölött a jövőben

Amillenizmus

Az Ószövetségben a zsidók, az Újszövetségben az egyház. Pogányok és zsidók.

A nagy nyomorúság után

Az egyház jelen lesz a földön, míg ez végbemegy, mikor Krisztus uralkodik az égben és a földön.

Lesz egy meghatározatlan időszak a jelenben

Posztmillenizmus

Az Ószövetségben a zsidók. Az egyház, a zsidók és a pogányok is.

Posztmillenáris

Az egyház jelen lesz a földön, míg ez végbemegy.

Jön az aranykor, amikor az evangélium uralja a földet.

Short tribulációs elmélet

(Berkes Sándor álláspontja.)

Az Ószövetségben a zsidók, az Ú. sz-ben az Eklézsia. Majd az utolsó hét év alatt ismét a zsidók.

A nagy nyomorúságból.

Az egyház jelen lesz a földön egy megrövidített ideig. Elragadtatik belőle, és a mennyei menyegzőn lesz.

Krisztus uralkodik ezer esztendeig az apokalipszis túlélői és utódaik fölött, az Ő szentjeivel.

Paks, 2022.02.08.

Berkes Sándor