Máté evangéliuma 24. fejezet (A cikk, "Az utolsó idők jelei" c. könyvemből van kiemelve.) 

És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, (24:4) Jézus válasza figyelmeztetés, miszerint a létfontosságú kérdésekben nem mindegy, hogy az ember hol keresi a választ. Lesznek ugyanis olyanok, akiknek érdekében áll a megtévesztés.[i] Az sem mindegy, hogy naiv ember, vagy többé-kevésbé beavatott, vagy a tudományban jártas ember keresi a választ.
       Az első válaszadó meghatározza a fejlődés irányát. Ettől később nehéz eltéríteni a hallgatót. A keresztyén egyházak szemmel láthatóan sokféle választ adnak a keresőknek. Ezt egyedül csak a Biblia képes korrigálni, éppen ezért az egyházak felelőssége, hogy a Bibliát az emberek kezébe adják.
       Az Úr Jézus semmitől sem óv bennünket annyira, mint a megtévesztéstől. Ismerős, ami az édenben is történt. (1Móz 3:1-5) A kísértő személyesen támad minket, és látszólag jelentéktelen dolgokkal közelít. (Zsid 10:24-27) Jézus az utolsó időket jellemző tévelyítőket első helyre teszi, mint meghatározó jeleket.
 
 
a) Első jel: Hamis Krisztusok
 
       Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. (24:5) Krisztus eljövetele a végső ítélet elkezdésére egy eseménysorozattal nyílik meg. Ennek első jele, hogy hamis felkentek jönnek sokan, akik azt mondják, hogy: Én vagyok a Krisztus. Ezt állították az ApCsel 21:38-ban szereplő egyiptomiról is, aki 4000 orgyilkost vitt a pusztába.[ii] Az ezredes nyílván úgy tudta, hogy olyan valaki volt, aki a Felkent funkciót használta. Minden esetre könnyen összetévesztette Pált az egyiptomival. Hát nem te vagy az az egyiptomi, ki e napoknak előtte fellázította és kivitte a pusztába azt a négyezer orgyilkos férfiút? (ApCsel 21:38) Pál Jézus Krisztus nevében prédikált, de sohasem állította magáról, hogy ő a felkent. Ezen kívül az ApCsel 5:34-37-ben Gamáliel hivatkozik Theudásra és a Galileus Júdásra, akik a népet maguk után csábították, majd elvesztek. Josephus Flavius megemlíti Theudas csaló próbálkozását, amint a Jordán vizét akarta kettéválasztani, de Fadus, júdeai helytartó lovas csapataival szétverte az összesereglett tömeget.[iii]
            Az Én vagyok (egó eimi,) Isten neve. Eredete az ószövetségi kijelentésből ered. És monda Isten Mózesnek: VAGYOK A KI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok. (2Móz 3:14)Ennek legegzaktabb újszövetségi példája a Mt14:27-ben olvasható, amikor Jézus a tengeren járva közeledett a tanítványokhoz, és megnyugtatta őket. Én vagyok ne féljetek. Az isteni név mellett szól még Jn 18:6 is, amely szerint, amikor elhangzott az Én vagyok, földre estek (elvágódtak) a fogdmegek. Ez a kijelentése gerjesztette népének vezetőiben is a gyílkos indulatot. Ha kemény szavakat használt is a vezetőkre, azért sohasem akarták megölni, de amikor rendhagyó kifejezést használt: ...Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. (Ján 8:58) Azonnal köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Ha csak annyit mondott volna, hogy: Mielőtt Ábrahám lett, én voltam, biztosan csak nevették volna. Az Én vagyok, formulával azonban Istenné nyilvánította magát.
 
       Sátán különböző módszerekkel igyekszik megingatni az evangélium tiszta tanítását. Kálvin leírta, hogy már Jézus Krisztus feltámadása után támadtak olyan csalók, akiknek mindegyike felkentnek, illetékesnek (akit megillet) vallotta magát. Szerinte nem kétséges, hogy Isten tette ki az ilyen szemfényvesztésekkel való megtévesztéseknek a zsidókat, kik méltatlanul visszautasították az Ő Fiát.[iv]
       Ezek alapján nem lesz könnyű dolga a korszak végén élő keresztyéneknek a hamis felkentek felismerése, de Jézus ígérete szerint nem reménytelen. (Lk 24:49; Jn 16:7.)
 
       A Krisztosz jelentése: Felkent. Az alapszó kriszma jelntése: kenet. Jézus a kenet birtokosa, amely szükséges ahhoz, hogy Megváltó legyen. A Krisztosz tehát a méltóságát kifejező funkció. A funkció és a név együtt tulajdonnévvé kristályosodott. Így a tulajdonnév: Jézus Krisztus, a méltóságnév: Krisztus Jézus.
Eredete: A héber Mössijah-ból vette át a görög nyelv, mint Krisztosz. Mindkettő jelentése Felkent, melyeket a legtöbb esetben Krisztusnak fordítanak.* A hamis messiások feltűnése lesz az első jel.[v] Jézus itt arról is beszél, hogy sokan jönnek az ő nevében, és azt mondják, hogy ők felkentek, kenettel bírók, az Isten ajándékai, mint ahogyan Jézus Krisztus Isten egyetlen ajándéka (talentuma).
A hamis Krisztusok bemutatkozása tehát a következő lehet:
·      Én vagyok a felkent
·      Felkent vagyok
·      Én vagyok a Krisztus
·      Krisztus vagyok
A kenettel való visszaélésre mindig volt lehetőség, és mindig ki is használták. Elsősorban zsákmányt kovácsoltak belőle a hiszékenység vámszedői.
       Az egyház születésétől kezdve a Szent Szellem keni fel szolgálatra azokat, akik rálépnek a keskeny útra. A kenet tesz felhatalmazottá a szolgálatra, a feladat elvégzésére. Az én nevemben azt jelenti, hogy ezek messiásoknak, felkenteknek, illetékesnek mondják magukat. A legjelentékenyebb messiási vállalkozás (132 - 135) Bar Kochba** felkelése volt. 132-ben bejelentette, hogy ő a Messiás. Támogatta őt ebben Aklába ben Joseph rabbi, annak ellenére, hogy Bar Kochba nem Dávid házából származott, és nem lehetett törvény szerint Messiás. A lázadást Hadrianus császár terve váltotta ki, amely szerint Aelia Capitolina-t - Jupiter temploma - állíttatott volna fel a lerombolt templom helyén. Úgy kezdték beszédeiket: Én vagyok a (t.i. a Krisztus). Ez volt a szokott formulája az isteni méltóság vagy küldetés kinyilatkoztatására attól fogva, hogy Mózesnek Isten megjelent a csipkebokorban. (Jézus nagyon óvatos volt, amikor saját magáról, mint Krisztusról nyilatkozott). Ezzel a szemlélettel viszont két élesen elkülöníthető témakörre bontható a hamis Krisztusok vizsgálata. Az egyik a kenet kérdésköre, amely a felkenetést taglalja, a másik az ebből származtatható politikai-Krisztus kérdése, amely a Messiás témakörével foglalkozik.
       Az És sokakat eltévelyítenek arra utal, hogy eredményes lesz a hamis felkentek tevékenysége. A tévelyítők - megtévesztők - egyik jellemző vonása, hogy magukon viselik azokat a jegyeket, amit a Jézus korabeli nép és papság gondolt a Messiásról, vagyis a Messiás politikailag ütőképes személy. ...Csillag származik Jákóbból, és királyi pálcza támad Izráelből; és általveri Moábnak oldalait, és összetöri Sethnek minden fiait. (4Móz 24:17b) Itt egyértelmű prófécia hangzik egy kemény kezű királyról, aki Jákóbtól származik. Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik mint király, és bölcsen cselekszik és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön. (Jer 23:5) Ez a prófécia azt is kimondja, hogy a Messiás: Dávid házából származó király, aki bölcs és igazságos. A római császárok előtt ismert volt ez a zsidó várakozás, ezért a Dávid házát feljegyezték, és figyelemmel kisérték. Josephus zsidó történetíró szerint a hamis Krisztusok politikai lázadásai jelentették az egyik jelentős okot a zsidó háború kirobbanásában, és így Jeruzsálem pusztulásában is.[vi] Jézus mindenek előtt a hamis messiásoktól óvja tanítványait, akik az Ő nevében, vagyis messiási igénnyel lépnek fel.[vii] Mivel azonban a Messiás származása determinálható, ugyanis nem származhat máshonnan csak Izraelből, Izraeltől, és Dávid házából, a hamis messiás sem tartozhat bármilyen más néphez. Ez a kérdés foglalkoztatta Heródest is, amikor a napkeleti bölcsek megérkeztek udvarába. (Mt 2:1-12). Az írástudók Mikeás próféciáját olvasták fel neki. De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van. (Mik 5:2) E prófécia kimondja, hogy: A Júdeai Betlehemben születik a Messiás.
       Mivel a zsidók nem ismerték fel Jézusban a Messiást, továbbra is várják annak megjelenését. Bármilyen karizmatikus vezető megfelel tehát nekik, aki szorongattatott helyzetükben azt mondja, hogy: Én vagyok az (t.i. a Krisztus). Ezek mind a saját nevükben érkezett messiások, vagyis nem hivatkoznak az Atyára. Erre is figyelmeztet Jézus (Jn 5:43). Tovább folytatva a megkezdett gondolatot, a hamis messiásoknak minden kétséget kizáróan zsidónak kell lenniük. Ezt olvashatjuk ki Jákób áldásából is, amely szerint Dán kígyó lesz az úton (1Móz 49:17). Dán jelentése: Bíró, vagy: az ítélet végrehajtója. Ruth könyve 4. rész alapján a megváltónak vér szerinti rokona az álmegváltó. A Bírák 9. része szerint viszont anyai ágon félvér, mert Izrael első törvénytelen királya, Abimélek, szolgálótól született, és élősködő. (Mint a galagonya, vagy a tüskebokor). Zakariás próféta elég egyértelműen közli, hogy a nagyon jó (Krisztus), és a nagyon rossz (Antikrisztus) is a zsidók közül támad. Közülök támad a szegletkő, közülök a szeg, közülök a harczi ív, közülök egyszersmind minden sarczoló. (Zak 10:4)
       És mit, vagy kit találunk a zsidók között? 1992-ben Jeruzsálemben már csinosították azt a házat, ahová a Messiást akarták beköltöztetni. Mivel a zsidó hit szerint nem Jézus Krisztus volt a Messiás, ezért a Megváltónak előbb vagy utóbb el kell érkeznie. A Habad nevű ortodox szervezet szerint ennek hamarosan meg kell történnie. A Habad szervezetei nem beszéltek róla nyíltan, de ráutalással éreztették, hogy a Messiás nem más, mint a New Yorkban élő, 89 éves Menachem Mendel Schneerson rabbi. A rabbi viszont úgy nyilatkozott, hogy nem teszi lábát Izrael földjére addig, amíg a Messiás nem érkezik meg. Erről úgy vélekedett, hogy ez egy éven belül elképzelhető. A Habad aktivistái petícióban sürgették az agg rabbit, hogy nyilvánítsa ki, igenis ő a Messiás.[viii] A rivális ortodoxok természetesen gúnnyal jutalmazták a tévelygést és megkérdezték, hogy a szent szövegek szerint szamárháton érkezik a Messiás, vagy Boeing 747-es repülő gépen? Minden esetre eltelt azóta néhány év, és a Habad sikereiről semmi hír.
       Látnunk kell tehát, hogy a zsidó nép termeli a hamis Krisztusokat minden időben, akik azonban leleplezhetőek a Biblia fényében. De csak a Biblia fényében. A Biblia olvasása nélkül viszont könnyen elhitethetőek az emberek. Ezért történhetett meg számtalan esetben az, hogy embert imádtak, és istenítettek. Sokkal veszélyesebb a végidők hamis Krisztusainak tevékenysége, mert sokakat elhitetnek, (ha lehet még a választottakat is) és közülük emelkedik ki az Antikrisztus is. Amikor tehát a zsidók közül sokan jönnek és mondják, hogy: Én vagyok, akkor számíthatunk arra, hogy az Antikrisztus is megjelenik. Személyét azonban a Biblia alaposabban bemutatja, hogy minden kétséget kizáróan felismerjék a próféciákat tanulmányozó emberek. Néhány szempont, amit szem előtt kell tartani:
 
1.    Az Antikrisztus Isten ítéleteként, mint a veszedelem fia szabadíttatik az emberiségre a kegyelmi korszak végén, tulajdonképpen a visszautasított kegyelem eredményeként.
2.    A népek ítéletének ideje: A laodiceai korszakban. Laodicea jelentése: népítélet, megítélt nép. Az ítélet szimbóluma a mérleg.
3.    Zakariás próféta kimondja, hogy a zsidó nép szolgáltatja az áldást (Krisztust) és az átkot (Antikrisztust) is: Közülök támad a szegletkő, közülök a szeg, közülök a harczi ív, közülök egyszersmind minden sarczoló. (Zak 10:4)
4.    Jákób áldása tovább pontosítja a fenevadat: Dán kígyó lesz az úton. (1Móz 49:17) Dán jelentése: Bíró, vagy: az ítélet végrehajtója. Dán törzsének jelvénye: A mérleg.
5.    A maga nevében érkezik. Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem; ha más jőne a maga nevében, azt befogadnátok. (Jn 5:43)
6.    Ruth könyve 4. része alapján a megváltónak vér szerinti rokona az álmegváltó. Bírák 9. része szerint viszont anyai ágon félvér, mert Izrael első és törvénytelen királya Abimélek, szolgálótól született, és élősködő. (Mint a galagonyabokor).
7.    Mivel az ortodox zsidók várják a Messiást, titokban ők készítik az útját, ezért csak olyan személy jöhet számításba, akit ők elfogadnak. Ezt nagyon fontos szempontként kell kezelni!
 
       Ezekből a pontokból kirajzolódik előttünk a kép, amely szerint a népek ítéletét a laodiceai korszakban a kígyó természetű Dán törzsének végidőbeli vezéralakja hajtja végre. Emlékezzünk a már többször idézett Jákób áldására, amely szerint: Dán kígyó lesz az úton, szarvaskígyó az ösvényen, mely a ló körmébe harap, hogy lovagja hanyatt esik. (1Móz 49:17) Az Antikrisztus tehát zsidó lesz. Nem is fogadna el Izrael mást messiásnak. Ezért tudja az Antikrisztus őket megcsalni. A zsidó nép átok alatt él, amióta a Messiást megfeszítették. Szemüket és elméjüket lepel borítja, és csak a megtérésükkor tűnik el, akkor látnak majd tisztán és világosan, és felismerik Jézusban a Megváltót. Amíg azonban a harag ideje le nem telik, illetve a pogányok ideje be nem telik, addig saját szájuk által mondott átok alatt élnek. Csak akkor tér vissza a kegyelem hozzájuk, csak akkor ismerik fel azt, akit megfeszítettek. És ha mondja néki valaki: Micsoda ütések ezek a kezeiden? azt mondja: A miket az én barátaim házában ütöttek rajtam. (Zak 13:6)
       A Jelenések 13. fejezete alapján minden kétség nélkül a tengerből (forradalomból) feljövő fenevad lesz a diktátor, és mint Antikrisztus, abszolút uralmat élvez a népek fölött. Ő lesz a római birodalom politikai vezetője. A földből feljövő fenevad, mint egyházi hatalmasság, az Antikrisztus szellemi irányítója. Uralja a fenevadat. ... és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, ... (Jel 17:3b). Hazug prófétálásaival meggyőzi a népet arról, hogy a diktátor által van szabadulás, őt kell imádni és azt a szellemi hatalmat, amely az erejét adta a tengerből feljövő fenevadnak.
       Amikor az antikrisztusi uralom megvalósul, a zsidóság sok ezer éves álma is beteljesül. Egy álom, amelyet ők Istennek hátat fordítva álmodtak és valósítanak meg. Ez az álom a világhatalom egy kézbe való letétele, vagyis a messiási korszak egy erőskezű (vasvesszős) diktátor vezetésével. Mai néven: A globalizált világ vezetése a Messiás által, ahol ők a világ urai, mindenki más a lábuk porát nyalja. (Ézs 49:22,23) Az Istennek hátat fordított zsidók az álom megvalósítását három pillérre helyezték. Első a Cionizmus, a második a Kommunizmus, a harmadik a Szabadkőművesség. Ezek az intézmények készítik elő a világot olyanná, hogy az Antikrisztus trónra léphessen. Ez az álom azonnal szertefoszlik, amikor Jézus Krisztus visszajön.
       Az igei utalások arra engednek következtetni, hogy az Antikrisztus rendkívüli képességekkel fog rendelkezni. Az emberfeletti tulajdonságok nemcsak az emberek fölé emelik őt, hanem azonosítják is személyét, vagyis felismerhetővé válik mindazok számára, akik ismerik a róla szóló próféciákat. Rendkívül jól nyomon követhetőek lesznek a Krisztus ellenes szándékai és tulajdonságai. Ahogy a világosság és a sötétség ellentétei észrevehetőek, úgy fedezhető fel a Krisztus és az Antikrisztus közötti tulajdonságbeli különbség. Itt arra gondolok, hogy Jézus Krisztus betegeket gyógyított, halottakat támasztott, lecsendesítette a háborgó tengert, tanított és világosságot gyújtott az emberek szívébe, békességet hozott az életükbe. Az Antikrisztus az ellentétes pólusa a krisztusi tulajdonságoknak és sátáni erejével felkorbácsolja a népek tengerét, békétlenséget hoz a szívekbe, sötétséget az elmékbe, ezek által beteggé, és kiszolgáltatottá teszi birodalmának polgárait. Csalás által tüzet hoz le az égből.
       Ha a személyt akarjuk (akarnánk) keresni, akkor azt kell látnunk az előbb felsoroltakból, hogy több feltétel szabja meg az Eklézsia számára az Antikrisztus felismerését. Ilyen például az is, hogy a nevének száma 666-ot tesz ki, és az okkultizmus területén rendkívüli ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezik (rendelkezni fog). Ezek a képességek kiszűrik és kiemelik a népek tengeréből. Azonban az azonosítási feltételek alapján a sok-sok feltételezett személyről leesik a fölösleges gyanú. Az eddigi ismeretek alapján a következő feltételeket lehet felsorolni, amelyeknek teljesülni kell.
 
1.    Korszakváltó forradalomban emelkedik fel a többi politikus fölé. (Jel 13:1)
2.    A nép fiaként, egy Istent nem tisztelő asszonytól születik.
3.    A politikai életben nagyon népszerű közszereplő, és titkos szervezeten keresztül készítik az útját. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne:... (2Thess 2:7a)
4.    Ebből adódik az, hogy valamely titkos szervezetnek vezető egyénisége is lesz. (Éppen ezért ez ellenőrizhetetlen). A 2Thess 2:7a utal rá.
5.    Embertelen, állatias természete rendkívül kiemelkedő és indulatos cselekedeteivel életet von el. Ölni fog, tömeggyilkos uralkodó lesz, mint Néró, Domitiánusz Lenin, Sztálin, Hitler... (Jel 13:7)
6.    Jákób áldásából következtetve izraelita és Dán törzséből sarjad. (1Móz 49:17)
7.    Nevének száma 666-ot jelent. (Jel 13:18)
 
       Ezek a feltételek nagymértékben lecsökkentik az elképzelt személyek esélyeit, mert lehet, hogy egyik-másik feltételnek megfelel sok-sok személy, de mind a hét feltétel csak egyetlen személyre fog ráilleni. Az Antikrisztusra, akit az Eklézsia felismer ugyan az elragadtatás előtt, és el is nyomja a Szent Szellem erejével egy ideig. Majd pedig Ő tapossa meg a szenteket, ahogyan Dániel 11:30-45-ben olvashatjuk. Ez lesz a félretolatás időszaka, más kifejezéssel: Keresztyén üldözés.
 


* A leggyakrabban forgatható szótárak elsődleges jelentéseként a felkent, ill. bekent áll.
- Dr. Kiss Jenő: Görög - Magyar Újszövetségi Szótár: felkent, Messiás, mint tul. név Krisztus
- Györkösy Alajos, Kapitánffi István, Tegyey Imre: Ógörög-Magyar Nagyszótár: 1. bekent, bevont, 2. bekenendő; 3. felkent.
- Dr. Varga Zsigmond J. Újszövetségi görög-magyar szótár: felkent; héb. mašiach »felkent« Eredetileg méltóságnév, Izrael királyai Isten felkentjei voltak: a felkenetés volt a külső jegye isteni megbízatásuknak és meghatalmazásuknak tkp. Messiásnak kellene fordítanunk, talán Felkentnek. Vigyázat: semmiképpen sem tulajdonnév, ahogy általában érezzük, így a )Ihsou=j Xristo/j v. a Xristo/j )Ihsou=j szókapcsolatban a tulajdonnév a Jézus, viszont a Krisztus már a méltóságát, egyetemes megbízatását, ügykörét v. munkakörét jelöli.
** Csillag Fia


[i] Dr. Almási Tibor: Máté Evangéliuma 210. old.
[ii] Donald A. Hanger: Word Biblical Commentary Matthew 14-28. 690. old.
[iii] Josephus Flavius: A Zsidók Története (XI-XX. könyv). (Budapest 1983. Görögből ford: Révay József) 567. old.
[iv] Kálvin János: Máté, Márk, Lukács Összhangba Hozott Evangéliumához IV. kötet. 12. old.
[v] Dr. Pongrácz József: Máté Evangéliuma Magyarázata (Főiskolai Nyomda Pápa, 1933) 224. old.
[vi] Dr. Almási Tibor: Máté Evangéliuma 210. old.
[vii] Dr. Karner Károly: Máté Evangéliuma 161. old.
[viii] Magyar Hírlap 1992. március 23. 13. old.

Módosítás: ( 2011. június 04. szombat, 15:11 )